Disclaimer

Uitgever

Deze webpagina's en alle daarbij behorende bestanden zijn een uitgave van:

DSDNederland
Postbus 17417
1001 JK Amsterdam

bestuur@dsdnederland.nl

Auteursrecht

Overname, kopiëren en iedere andere wijze van vermenigvuldiging van de inhoud of gedeelten daarvan is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this website may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

Aansprakelijkheid

Op deze website wordt veel informatie verstrekt die misschien op u van toepassing is. DSDNederland probeert u altijd de meest recente correcte informatie te verstrekken, maar kan daar niet voor instaan. DSDNederland is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het direct of indirect gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in deze website verstrekte informatie. Bij medische vragen en problemen raden wij u aan altijd met uw arts te overleggen.

Redactie

De reactie van de website is bereikbaar via bestuur@dsdnederland.nl